اخذ گواهینامه ایزو صنایع نفت و گاز، ISO/TS 29001
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

استاندارد پیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

در دنیای امروز که بیش از هر زمان دیگری به انرژی وابسته است، نفت و گاز اهمیت فوقالعادهای دارند. این دو منبع طبیعی و تجدید ناپذیر به شکلهای گوناگون در زندگی بشر امروزی جای گرفتهاند. شاید به بتوان بهجرئت گفت علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغنموتور و غیره، نفت و گاز طبیعی در تهیه بسیاری از قطعات موردنیاز صنایع و وسایل ، نقش دارند.گواهینامه پیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

امروزه همه میدانند که فرآوردههای نفتی در تهیه سوخت موشکهای هدایتشونده، سفینههای فضایی و ماهوارهها، اتومیبل ها، و همچنین ساخت قطعات داخلی آنها کاربرد اساسی دارد؛ اما، شاید کمتر کسی بداند که ماده اولیه بیشتر داروها  ازجمله  آنتیبیوتیکهای مختلف نیز از ترکیبات نفتی مشتق میشود. این چند مثال که تنها گوشهای از موارد مصرف این منابع است، نشان میدهد که چرا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در حیات هر کشوری نقشی اساسی بازی کرده و با بهبود آن، شکوفایی صنعت را نیز شاهد خواهیم بود.گواهینامه پیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

گواهینامه ایزو ISO/TS 29001 | شرکت های معتبر صادرکننده ایزو | سامانه مشاوره آنلاین استاندارد ایزو در ایران |گواهینامه پیمانکاران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استخراج و فرآوری نفت و گاز

با تمام این مزایا، باید دانست که استخراج و فرآوری نفت و گاز، کاری بسیار سخت و  خطرناک بوده و برخی از مواد تولیدی پتروشیمیها بسیار سمی و خطرناک هستند. بهعلاوه حملونقل این محصولات نیز بهنوبه خود، کاری دشوار است که هم محیطزیست و هم زندگی انسانی را با خطر عمدهای مواجه میکند.

با این توصیف و با توجه ضرورت مسائل مرتبط به سلامت و ایمنی کارکنان و ایمنی جامعه ،حفاظت از محیطزیست و حفظ درآمد برای سازمان و تجارت ملی، این صنایع باید انسجام بالایی داشته باشند. برای رسیدن به این مهم و رفع موانع و مشکلات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، استاندارد خاصی توسط سازمان جهانی استاندارد، ایزو، تهیه، تنظیم و منتشرشده است. این استاندارد که بانام ISO/TS 29001 شناخته میشود،در اصل مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.

آشنایی با گواهینامه ایزو صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد ISO/TS 29001 توسط كميته ۶۷، یعنی کمیته فني «مواد، تجهيزات و سازههاي دريايي براي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي» تهیهشده است و بهعنوان يك استاندارد الحاقی، برای تکمیل و تبیین مواردی از ISO 9001  که مخصوص  صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي است مورداستفاده قرار میگیرد. استاندارد ISO/TS 29001 بهصورت اختصاصی، تمام الزامات مطرح در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات مرتبط با محصولات صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی را تبیین میکند.

این استاندارد در کنار تمام مزایایی که دارد، رویکرد مشترکی در مورد سیستم مدیریت کیفیت برای صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی فراهم میآورد. بهعلاوه، آنچه در ISO/TS 29001، همگام با تضمین کیفیت محصولات تولید موردتوجه قرار میگیرد، رضایت مشتریان این عرصه است،که ضامن درآمد حداکثری این صنایع است.