سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو IWA1 مراکز درمانی و بهداشتی

در هر سازمانی، فعالیتها و کارهای زیادی در هم میآمیزند تا آن سازمان بتواند عملکردی قابلقبول داشته باشد. برای اینکه این عملکرد بهینه شود و سازمان به اهداف از پیش تعیینشدهاش برسد، لازم است تکتک کارها و فعالیتهای درهمتنیده شناسایی و مدیریت شوند. مراکز خدمات درمانی و بهداشتی نیز از این مورد مستثنا نبوده و میبایست فرایند ذکرشده را بر روی عملکردهای خود اعمال نمایند. فرایند مدیریت این کارها زمانی که با سیستم مدیریت کیفیت ادغامشوند، موارد زیر مورد تأکید قرار میگیرند:

  • درک الزامات و قوانین و انجام آنها به نحو احسن
  • در نظر گرفتن ارزشافزوده فرایندهای ذکرشده
  • دستیابی به نتایج مطلوب
  • بهینه ساری مداوم فرایندها بر اساس بررسیهای دقیق انجامشده

راهنمای مراکز درمانی و بهداشتی در سیستم مدیریت کیفیت استاندارد راهنمای ایزو IWA1:2005 است.

اخذ ایزو IWA1 - صدور ایزو IWA1 - شرکت ایزو IWA1 - گواهینامه ایزو IWA1 - ممیزی ایزو IWA1 - مستندات ایزو IWA1 - ایزو IWA1 در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد IWA1:2005

استاندارد راهنمای IWA1:2005 ،استاندارد توافقنامه کارگاه بینالمللی(IWAاست که برای مراکز درمانی تهیه و تدوینشده استاین استاندارد، راهنمای مراکز خدمات درمانی و بهداشتی در سیستم مدیریت کیفیت بوده و مخاطب آن، فارغ از بزرگی و عرصه فعالیت، مراکزی هستند که یا به مدیریت، ارائه و یا اداره محصولات خدمات درمانی و بهداشتی میپردازند یا خدماتی آموزشی و تحقیقاتی با محوریت مسائل مربوط به‌ سلامت انسان را ارائه میدهند

استاندارد راهنمای IWA1:2005 ، سیستم مدیریت کیفیت پایهای را در مراکز درمانی را هدف قرار میدهد. با کمک این استاندارد مراکز خدمات درمانی و بهداشتی میتوانند سیستم مدیریت کیفیت خود را توسعه داده و بهینه سازند. این مراکز با اتخاذ رویکرد فوقالذکر و تمرکز بر پیشگیری از خطاها و پیامدهای ناخواسته، کاهش موارد و فعالیتهایی که ارزش چندانی ندارند، توسعه و پیشرفت مداوم خود را تضمین مینمایند.

اخذ ایزو IWA1 - صدور ایزو IWA1 - شرکت ایزو IWA1 - گواهینامه ایزو IWA1 - ممیزی ایزو IWA1 - مستندات ایزو IWA1 - ایزو IWA1 در مناقصه

استاندارد راهنمای IWA1:2005 با بیشتر موارد ذکرشده در استاندارد ISO 9004:2000، راهنمای بهبود عملکرد سیستمهای مدیریت کیفیت ، تطابق دارد و درست بهمانند استاندارد ذکرشده، راهنمای مراکز درمانی در بهبود سیستم مدیریت کیفیت در راستای توسعه مداوم و افزایش رضایت بیماران از خدمات و مراکز درمانی است.  

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو IWA1 بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو IWA1 – صدور ایزو IWA1 – شرکت ایزو IWA1 – گواهینامه ایزو IWA1 – ممیزی ایزو IWA1 – مستندات ایزو IWA1

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو IWA1 میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.