سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت (ایزو ۹۰۰۱) در هر سازمانی موظف است اطمینان حاصل نماید که خدمات یا محصولات شرکت هم سو با خواسته مشتریان است. برای این منظور اصول و الزاماتی بینالمللی تدوینشده است که به استانداردهای مدیریت کیفیت معروف هستند(اخذ ایزو ۹۰۰۱). خانواده ایزو ۹۰۰۰ به تمام ابعاد مختلف دخیل در این حوزه پرداخته و اصول و چگونگی این کار را برشمرده است. استانداردهای موجود در این دسته، سازمانها را به ابزار و راهکارهایی که  برای مدیریت کیفیت باید در پیش بگیرند رهنمون میشود. ایزو ۹۰۰۱ که الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص میکند یک استاندارد هفت اصلی است که در این دسته جای میگیرد، و تنها عضو خانواده ایزو نه هزار است که برای آن گواهینامه صادر میگردد.

اخذ ایزو ۹۰۰۱ - صدور ایزو ۹۰۰۱ - شرکت ایزو ۹۰۰۱ - گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ - ممیزی ایزو ۹۰۰۱ - مستندات ایزو ۹۰۰۱ - ایزو ۹۰۰۱ در مناقصه

نگاهی اجمالی

کیفیت تولید و راضی نگاهداشتن مشتریان از تولیدات و خدمات مهمترین اصلی است که پیشرفت و توسعه شرکتها را تضمین میکند. ایزو ۹۰۰۱ که یاری گر سازمانها دررسیدن به این مهم است، در اصل، یک استاندارد متداول در تمام بهحساب میآید که بیش یکمیلیون سازمان در بیش از صد و هفتاد کشور موفق به دریافت آن شدهاند.

این استاندارد بر اساس اصول مدیریت کیفیت تدوینشده است. تمرکز بر روی مشتری و پروسه دستیابی به موفقیت مستمر تنها دو نمونه از این اصول مذکور هستند. سازمانها از ایزو ۹۰۰۱ استفاده میکنند تا نشان دهند هموار میتوانند و خواهند توانست خدمات و تولیداتی که پاسخگوی نیاز و خواسته مشتری باشد را ارائه دهند. با کمک این استاندارد، شرکتها و سازمانها بهینه و بهتر کارکرده و رضایت مشتری بیشتر میشود. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۹۰۰۱ – صدور ایزو ۹۰۰۱ – شرکت ایزو ۹۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ – ممیزی ایزو ۹۰۰۱ – مستندات ایزو ۹۰۰۱ – ایزو ۹۰۰۱ در مناقصه

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بهره ببرند؟

جدیدترین نسخه این استاندارد که اخیراً منتشرشده است به ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ معروف بوده و بهواقع، نسخه تصحیح شده استاندارد قدیمی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ است. ایزو ۹۰۰۱ مبتنی بر اصل پیشرفت مستمر بوده و برای هر سازمان، شرکت یا موسسه خدماتی یا تولیدی از هر نوع و در از اندازهای مناسب است. درواقع یکی از اهدافی که در تصحیح و تدوین اصول جدید این استاندارد در نظر گرفتهشده است نیز در راستای این مورد است.

اخذ ایزو ۹۰۰۱ – صدور ایزو ۹۰۰۱ – شرکت ایزو ۹۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ – ممیزی ایزو ۹۰۰۱ – مستندات ایزو ۹۰۰۱ – ایزو ۹۰۰۱ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.


بیشتر بخوانید

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.