سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو ۲۷۰۰۱ امنیت اطلاعات

دسترسی گسترده و جهانی به اطلاعات، امروزه امری مهم تلقی میشود، زیرا در سایه سرعت و همگانی بودن دسترسی به اطلاعات موردنیاز، علم بشری با سرعت رشد کرده و زندگی روزبهروز آسانتر میشود. اما، گستردگی و همگانی بودن دسترسی به اطلاعات یک تیغ دو لبه است که میتواند مشکلاتی را نیز به وجود آورد. ازاینرو، باید تمهیداتی اندیشید که با آن، روند دسترسی به اطلاعات کنترل شود و منابع اطلاعاتی از تهدیدات سایبری محافظت گردد، زیرا در عصر حاضر مهمترین و گرانقیمتترین سرمایه هر سازمانی، اطلاعاتی است که در اختیار دارد. اخذ گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ با ایزوهلپ.

ازاینرو، این سرمایه باارزش را باید با تأمل در اختیار مخاطبان قرار داد و دست سودجویان را از آن دور نگاه داشت. در این راستا، سازمان بینالمللی استاندارد، ایزو، استانداردی تهیه، تنظیم و منتشر کرده است که سازمانها را در این راه پرمخاطره همراهی میکند. خانواده استاندارد ISO/IEC 27000 ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات،  در زمینه حفظ و صیانت داراییهای اطلاعاتی، به کمک سازمانها میشتابد.

اخذ ایزو ۲۷۰۰۱ - صدور ایزو ۲۷۰۰۱ - شرکت ایزو ۲۷۰۰۱ - گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ - ممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ - مستندات ایزو ۲۷۰۰۱ - ایزو ۲۷۰۰۱ در مناقصه

نگاهی اجمالی به خانواده استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

ISO/IEC 27000  بر اهمیت مدیریت ریسک، که سنگ بنای اساسی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را تشکیل میدهد، تأکید دارد. ISO 27001 حول محور ارزیابی ریسک امنیتی اطلاعات متمرکز است. ارزیابی ریسک امنیتی اطلاعات، یک فرایند رسمی و مبتنی بر مدیریت است. این فرایند، اصول اساسی موردنیاز فرایند کنترل اطلاعات که حامی سازمان در رسیدگی و کنترل ریسکهای  مدیریت امنیت اطلاعات است را تبیین میکند. استفاده از این استاندارد، به سازمانها در حفظ  امنیت سرمایه اطلاعاتی مانند اطلاعات مالی، مالکیت معنوی، جزئیات اطلاعات کارکنان یا اطلاعات ارائهشده توسط اشخاص ثالث ،کمک کرده و آنها را در مدیریت این موارد یاری میکند.

اخذ ایزو ۲۷۰۰۱ - صدور ایزو ۲۷۰۰۱ - شرکت ایزو ۲۷۰۰۱ - گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ - ممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ - مستندات ایزو ۲۷۰۰۱ - ایزو ۲۷۰۰۱ در مناقصه

ماده و تبصره‌های استاندارد ISO/IEC 27000

قسمی از خانواده استاندارد ISO/IEC 27000 دارای ۱۱۴ ماده کنترلی و ۱۰ تبصره سیستم مدیریتی ست. این دو گروه در کنار هم، پایه‌گذاری، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت امینت اطلاعات را پشتیبانی می‌کنند.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۲۷۰۰۱ – صدور ایزو ۲۷۰۰۱ – شرکت ایزو ۲۷۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ – ممیزی ایزو ۲۷۰۰۱ – مستندات ایزو ۲۷۰۰۱ – ایزو ۲۷۰۰۱ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۲۷۰۰۱ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.