سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ کیفیت در حوزه خدمات آی تی

سند استاندارد ISO/IEC 20000، اولین استاندارد بین المللی جهان در سیستم مدیریت کیفیت در عرصه خدمات  فنّاوری اطلاعات است. این استاندارد به دو زیرشاخه تقسیم میشود که یکی عمومی و دیگری تکمیلی است. زیرشاخه اول که الزامات حداقلی در این عرصه را بیان میکند، استاندارد ISO/IEC 20000-1 نام دارد. استاندارد ISO/IEC 20000-2 زیرشاخه دوم این استاندارد بوده و به اصول و الزامات تکمیلی این عرصه میپردازد.

این سند استاندارد، در نوع خود بهترین و کارآمدترین چهارچوب را ارائه داده و بیشازپیش در راهاندازی، اجرا و بهکارگیری سیستم مدیریت خدمات در حوزه  فنّاوری اطلاعات (ITSMS) به سازمانهای دخیل یاری میرساند. سیستمی که با این استاندارد سازگار است، منعطف بوده و از بهروزترین   فنّاوریهای موجود کمک میگیرد، خود را با تغییرات این عرصه همگام میکند؛ هم سو با اهداف تجاری از پیش تعیینشده سازمان بوده و بهرهوری عملکرد را به بهینه ساخته و به عالیترین سطح ارتقا میدهد

اخذ ایزو ۲۰۰۰۰ - صدور ایزو ۲۰۰۰۰ - شرکت ایزو ۲۰۰۰۰ - گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ - ممیزی ایزو ۲۰۰۰۰ - مستندات ایزو ۲۰۰۰۰ - ایزو ۲۰۰۰۰ در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO/IEC 20000

سند استاندارد ISO/IEC 20000 توسط سازمان بینالمللی استاندارد تهیه و تنظیمشده و منتشر است و هدف از آن بیات اصول و الزاماتی است که برای ایجاد، تأسیس، نگهداری، و توسعه مستمر سیستم مدیریت خدمات(SMS) در حوزه  فنّاوری اطلاعات لازم و ضروری است.

بر اساس گفته کارشناسان، استاندارد ISO/IEC 20000 تضمین میکند که سازمان مربوطه فرایندهایی را اتخاذ کرده است که بر اساس آن،خواسته مشتریان در تمام مراحل طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات به نحو احسن برآورده میشود و سازمان مربوطه در روندی مداوم و پایا، بهسوی اهداف خود حرکت کرده و روزبهروز پیشرفت میکند.  این قضیه، علاوه بر اینکه روشی عالی برای نشان دادن تواناییهای یک سازمان است، در عرصه پررقابت خدمات   فنّاوری اطلاعات، فرصتی بینظیر برای جذب سرمایه و کسبوکارهای جدید نیز بهحساب میآید. این استاندارد، به سازمانها کمک میکند که همواره رضایت مشتریانش را داشته باشد که بهنوبه خود، باعث پیشرفت و توسعه سازمان میشود

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۲۰۰۰۰ – صدور ایزو ۲۰۰۰۰ – شرکت ایزو ۲۰۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ – ممیزی ایزو ۲۰۰۰۰ – مستندات ایزو ۲۰۰۰۰ – ایزو ۲۰۰۰۰ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۲۰۰۰۰ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره  ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.