سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه طبـی

در فرایندهای درمانی و پزشکی یکی از مهمترین و حیاتیترین بخشهای موجود، آزمایشگاهها و مراکز تشخیصی است. این مراکز باید به گونهای مدیریت شوند که بتوانند همواره جوابگوی نیازهای عادی و یا اورژانس بیماران و پرسنلدرمانی باشند.

خدماتی این مراکز ارائه میدهند شامل مواردی از قبیل نظم دهی و برنامهریزی نسخهها و آزمایشهای خواستهشده، آمادهسازی بیماران، تعیین هویت آنها، جمعآوری ، انتقال و نگهداری از نمونهها ، آزمایش بر روی نمونههای بالینی، تفسیر نتایج بهدستآمده، و گزارش آنها و ارائه خدمات مشاورهای به بیماران و پرسنل درمانی است. در راستا ابقای هرچه پررنگتر این نقش نیاز است که اصول و الزاماتی در کار رعایت شود. استاندارد ISO 15189:2012 (ایزو ۱۵۱۸۹) بیانگر این الزامات است.

اخذ ایزو ۱۵۱۸۹ - صدور ایزو ۱۵۱۸۹ - شرکت ایزو ۱۵۱۸۹ - گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ - ممیزی ایزو ۱۵۱۸۹ - مستندات ایزو ۱۵۱۸۹ - ایزو ۱۵۱۸۹ در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO 15189:2012

استاندارد ISO 15189:2012، استانداردی است که عرصه هدف آن آزمایشگاهها و مراکز تشخیص پزشکی است. آزمایشگاه و مراکز تشخیص پزشکی برای بهبود و ارتقا سیستم مدیریت کیفیت و همچنین نشان دادن صلاحیت خود از این استاندارد استفاده میکنند.

این استاندارد همانگونه از نام آن نیز پیداست از آن دسته استانداردهایی است که توسط سازمان بینالمللی استاندارد, ایزو،تهیه و تنظیمشده است. در حقیقت، استاندارد کیفیت آزمایشهای پزشکی ماحصل کار کمیته ۲۱۲ این سازمان بر روی استاندارد  ISO/IEC 17025:1999 است که الزامات عمومی برای تأیید صلاحیت آزمایشگاههای تشخیصی و کالیبراسیون را بیان میکرد. تصحیح و بهروزرسانی این استاندارد قریب به هفت سال به طول انجامید و در سال ۲۰۰۳ معرفی شد. این استاندارد یکبار در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر در سال ۲۰۱۲ بهروزرسانی شد.

ISO 15189:2012 در دنیای استاندارد، سریع از هر استاندارد دیگری مورد استقبال قرار گرفت. بهطوریکه در طی یک سال بعد از انتشار آن، در بیستوسه کشور مورداستفاده قرار گرفت. در سال ۲۰۰۹ این رقم به چهلوچهار کشور رسید. و در سال ۲۰۱۳ ،یک سال بعد از آخرین بهروزرسانی استاندارد در بیش از شصت کشور به کار گرفته رفت.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۱۵۱۸۹ – صدور ایزو ۱۵۱۸۹ – شرکت ایزو ۱۵۱۸۹ – گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ – ممیزی ایزو ۱۵۱۸۹ – مستندات ایزو ۱۵۱۸۹ – ایزو ۱۵۱۸۹ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۵۱۸۹ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.