سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ آموزش سازمان ها

چیزی که یک شرکت یا سازمان را میسازد افرادی هستند که در آن موسسه کار میکنند. درواقع میتوان گفت نیروی انسانی برای هر شرکت مهمتر از هر موضوع دیگری است. اگر اعتبار و شهرت شرکت را به کیفیت محصولات و خدماتش مربوط بدانیم، باید قبول کنیم که بدون نیروی کارآزمودهای که بهخوبی مدیریتشده باشند یک شرکت و یا سازمان نهتنها به هیچیک از اهداف خود نمیرسد بلکه ممکن است با ورشکستگی مواجه شود. در این راستا، مدیران باید بتوانند برنامهای جامع و کارآمد برای آموزش و ساماندهی نیرو انسانی تهیه و تنظیم نمایند. سند استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ در برنامهریزی، با اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ و اجرا دورههای آموزشی به کمک سازمانها و شرکتها میآید.

اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ – صدور ایزو ۱۰۰۱۵ – شرکت ایزو ۱۰۰۱۵ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ – ممیزی ایزو ۱۰۰۱۵ – مستندات ایزو ۱۰۰۱۵ – ایزو ۱۰۰۱۵ در مناقصه

نگاهی اجمالی به سند استاندارد آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵

بر اساس تحقیقات بهعملآمده، که ارزشگذاری مشتریان به یک شرکت، ارتباط مستقیمی با منابع انسانی آن شرکت و یا سازمان دارد. ازاینرو استانداردهای موجود در این زمینه راهگشای تجارت هر موسسهای است. ایزو ۱۰۰۱۵ که یکی از زیرشاخههای گروه استانداردهای  ISO 9000 بوده و به نام استاندارد آموزشی شناخته میشود، دستورالعملهای لازم برای بررسی و شناسایی نیازها، طراحی  و برنامهریزی موارد درسی، دورههای آموزشی، اجرا ، ارزشیابی و نظارت بر بهبود فرآیند آموزشی را در اختیار متولیان این امر قرا میدهد. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ – صدور ایزو ۱۰۰۱۵ – شرکت ایزو ۱۰۰۱۵ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ – ممیزی ایزو ۱۰۰۱۵ – مستندات ایزو ۱۰۰۱۵ – ایزو ۱۰۰۱۵ در مناقصه

چرا ایزو ۱۰۰۱۵؟

یکروند آموزشی برنامهریزیشده و نظاممند متضمن پیشرفت و دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده هر سازمان است. برای انتخاب روش آموزش و اجرای درست آن بهمنظور کاهش شکاف بین مهارت لازم و آموزههای فعلی کارکنان، مدیران باید موارد زیر را پایش نمایند:

  1. تعریف نیازهای آموزشی
  2. طراحی و برنامهریزی آموزشی
  3. ارائه دورههای موردنیاز
  4. ارزیابی و ارزشیابی نتایج دورهها

ایزو ۱۰۰۱۵ دستورالعملهای موردنیاز در رابطه با مسائل آموزشی را در اختیار شرکتها و سازمانها قرار میدهد. در این سند کلمه «آموزش» در مفهوم کلی بهکاررفته است و هر نوع آموزشی را در برمیگیرد. لازم به ذکر است که در تمام اسناد استانداردهای بینالمللی مدیریت کیفیت، هرگاه سخن از آموزش به میان میآید منظور سند استاندارد  ایزو ۱۰۰۱۵ است.

اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ – صدور ایزو ۱۰۰۱۵ – شرکت ایزو ۱۰۰۱۵ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ – ممیزی ایزو ۱۰۰۱۵ – مستندات ایزو ۱۰۰۱۵ – ایزو ۱۰۰۱۵ در مناقصه

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ – صدور ایزو ۱۰۰۱۵ – شرکت ایزو ۱۰۰۱۵ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ – ممیزی ایزو ۱۰۰۱۵ – مستندات ایزو ۱۰۰۱۵ – ایزو ۱۰۰۱۵ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۱۵ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.