سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو ۱۰۰۰۶ سیستم مدیریت پروژه

هر پروژه صرفنظر از نوع کار، پیچیدگیهای موجود در بطن آن، و یا اندازه و مدتزمان تکمیلش، باید کیفیت خواستهشده را به حداعلی خود داشته باشد تا رضایت طرفین پروژه را جلب کرده و درنهایت بتواند به اهداف و نتایج مشخصشده برسدبرای این کار باید دستورالعملهای لازم تهیه و تنظیم گردددر این راستا، سند استاندارد ISO 10006:2017 راهگشا خواهد بود. جهت اخذ ایزو ۱۰۰۰۶ با ما در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۱۰۰۰۶ – صدور ایزو ۱۰۰۰۶ – شرکت ایزو ۱۰۰۰۶ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶ – ممیزی ایزو ۱۰۰۰۶ – مستندات ایزو ۱۰۰۰۶ – ایزو ۱۰۰۰۶ در مناقصه

نگاهی اجمالی به سند استاندارد ISO 10006:2017

ISO 10006:2017 سند استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پروژههاست. این استاندارد دستورالعملهای لازم برای مدیریت کیفیت در هر پروژهای را بیان میکند. درواقع در این سند، اصول و روال این مهم مشخص میشوند. موارد مذکور، از آن دسته اصول و شیوههای هستند که اجرای درست آنها در هر پروژهای اهمیت حیاتی داشته و نحوه اجرایشان بر دستیابی به اهداف کیفیتی پروژه تأثیر مستقیم و بسزایی دارد. این استاندارد با استانداردهای  ISO 9000:2015 و ISO 9001:2015 همراستا بوده و دستورالعملهای ذکرشده در استاندارد ISO 21500:2012 را تکمیل میکند. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۱۰۰۰۶ – صدور ایزو ۱۰۰۰۶ – شرکت ایزو ۱۰۰۰۶ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶ – ممیزی ایزو ۱۰۰۰۶ – مستندات ایزو ۱۰۰۰۶ – ایزو ۱۰۰۰۶ در مناقصه

مفاهیم سند استاندارد ISO 10006:2017

سند استاندارد ISO 10006:2017 دو مفهوم مهم «مدیریت کیفیت در پروژهها» و « سیستم مدیریت کیفیت در پروژهها» را جداگانه در برمیگیرد که به شرح زیر به آن پرداخته میشود:

مدیریت کیفیت در پروژهها این موارد را شامل میشود: مدیریت کیفیت در پروژهها (ماده ۴)، مسئولیت مدیریت(ماده ۵)، مدیریت منابع(ماده ۶)، تولید و تحقق محصولات یا خدمات در هر پروژه(ماده ۷)، ارزیابی، تحلیل و بهسازی  در هر پروژه (ماده هشت)

سیستم مدیریت کیفیت دربرگیرنده این موارد است: ویژگیهای پروژه(۴٫۱) ، اصول مدیریت کیفیت در پروژهها(۴٫۲) ، فرآیندهای مدیریت کیفیت (۴٫۳) و طرحی برای کیفیت برای پروژه(۴٫۴)

باید به یادداشت که ISO 10006:2017 راهنمایی برای مدیریت پروژه نیست و تنها راهنماییها و دستورات لازم در مورد روند مدیریت کیفیت پروژه در آن درجشده است. راهنمایی و روند مدیریت پروژه و مسائل مربوط به آن موضوع دیگری است که در سند استاندارد مدیریت پروژه، ISO 21500، به آن پرداخته میشود.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۱۰۰۰۶صدور ایزو ۱۰۰۰۶شرکت ایزو ۱۰۰۰۶گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶ممیزی ایزو ۱۰۰۰۶مستندات ایزو ۱۰۰۰۶ایزو ۱۰۰۰۶ در مناقصه

جهت اخذ (دریافتصدورمشاورهممیزیمستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۰۶ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.