اخذ ایزو HSE MS – صدور ایزو HSE MS – شرکت ایزو HSE MS – گواهینامه ایزو HSE MS – ممیزی ایزو HSE MS – مستندات ایزو HSE MS – ایزو HSE MS در مناقصه
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ استاندارد HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست

هر کشوری برای توسعه پایدار و بهرهوری از اقتصادی پویا نیازمند نیروی کار سالم است. تنها، کارگرانی سالم میتوانند در سازندگی سهیم بوده و چرخهای اقتصادی یک کشور را بچرخانند. ازاینرو ، موضوع ایمنی و بهداشت کارگران جز مهمترین و بااهمیتترین مسائل یک کشور است. مدیریت درست این حوزه میتواند نویدبخش اقتصادی پویا باشد.  در این میان فعالیتهای انسانی همواره تهدیدی برای محیطزیست بوده و هست. برای کم کردن مسائل زیستمحیطی باید عوامل تهدیدکننده شناسایی و مدیریت شوند.جهت مشاوره و اخذ استاندارد HSE با مشاوران ایزوهلپ در ارتباط باشید. 

اخذ استاندارد HSE MS - صدور ایزو HSE MS - شرکت ایزو HSE MS - گواهینامه ایزو HSE MS - ممیزی ایزو HSE MS - مستندات ایزو HSE MS - ایزو HSE MS در مناقصه

با توجه به این موضوع که استاندارهای موجود درباره تمام این موارد، زیاد بوده و استفاده همزمان از سه استاندارد مختلف میتواند پیچیده، هزینهبر و ناکارآمد باشد، این استانداردهای زیر لوای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE MS) ادغام گشتهاند. این سیستم یکپارچه میتواند بهتنهایی ضامن توسعه و پیشرفت سازمانها و اقتصاد کشورها شود.

نگاهی اجمالی به استاندارد HSE MS

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE MS) بر اساس استاندارد ISO 9001، استاندارد مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت زیستمحیطی، ISO 14001، بر مسائل محیطزیست تمرکز داشته و با استفاده از استاندارد OHSAS 18001، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای بر مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی نظارت دارد. با استفاده از این چهارچوب، سازمان به شکلی پایدار بر روی بهبود سلامت، ایمنی و توسعه فعالیتهای زیستمحیطی مانند حفظ منابع آبی تمرکز خواهد کرد.

اخذ استاندارد HSE MS - صدور ایزو HSE MS - شرکت ایزو HSE MS - گواهینامه ایزو HSE MS - ممیزی ایزو HSE MS - مستندات ایزو HSE MS - ایزو HSE MS در مناقصه

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE MS) رویکردی سامانمند و منظم است که در چهارچوبی یکپارچه، در سه حوزه بهداشت صنعتی، ایمنی و محیطزیست، به یاری سازمانها و شرکتها میشتابد.  این سیستم در تمام مراحل کار خطرات و ریسکها را  پیشبینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل میکند و با استفاده از تجهیزات لازم و ایجاد حس همدلی در میان نیروهای انسانی،  همواره سازمان را در ایجاد محیطی سالم و عاری از حادثه، خسارت، آسیب و ضایعات یاری میرساند و از همین منظر، افزایش بهرهوری، کسب منافع اقتصادی و تقویت سلامت و ایمنی را تضمین مینماید.

چه کسانی میتوانند از گواهینامه HSE بهره ببرند؟

اخذ HSE – صدور HSE – شرکت HSE – گواهینامه HSE – ممیزی HSE – مستندات HSE – HSE در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو HSE MS میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره  ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.