سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ استاندارد HACCP ایمنی مواد غذایی

کمیته مشاوره ملی معیارهای میکروبیولوژیکی غذا در سال ۱۹۹۵ گروه  کنترل نقطه بحرانی و  تجزیهوتحلیل خطر را تأسیس کرد. هدف از تشکیل این گروه، بررسی و ارزیابی اسناد گواهینامه HACCP(سیستم  کنترل نقطه بحرانی تجزیهوتحلیل خطر) تنظیمشده در نوامبر سال ۱۹۹۲ و مقایسه آن با اسناد این سیستم بود که کمیته کدکس برای بهداشت غذایی تهیهکرده بود. ماحصل بررسیهای این گروه موجر کردن اصول HACCP بود.اخذ استاندارد HACCP از کشورهای آلمان ، ایتالیا و انگلستان.

اخذ استاندارد HACCP

این کمیته همچنین تعاریف موجود در این اسناد را بازبینی کرده و موارد جدیدی به آن اضافه کرد. برای مثال در این اسناد قسمتهایی برای برنامههایی پیشنیاز، آموزش و مهارت بخشی، و اجرا و ابقای اصول HACCP اضافه شد. علاوه بر این موارد، کاربرد اصول موجود در این اسناد با جزئیات بیشتری توضیح داده شد و دستهبندی جدید برای شناسایی نقاط کنترل بحرانی (CCPs) معرفی گشت.

نگاهی اجمالی به استاندارد HACCP

کمیته مذکور باور دارد که  HACCP سیستمی مطمئن و قابل استناد است که سلامت و بهداشت غذا را از برداشت محصول تا تولیدات نهایی آن تضمین میکند. هدف اساسی این سیستم پیشگیری از مشکلاتی است که احتمال دارد در فرایند تهیه و تولید غذا پیش آید. این سیستم هفت اصل کلی دارد که در توسعهبرنامههای آن به کار گرفته میشوند تا اهداف تعیینشده به سرانجام رسند. این اصول عبارتاند از:

تحلیل و ارزیابی خطر، شناسایی نقاط کنترل بحرانی، ایجاد محدودیتهای لازم، پایش فرایندهای موجود در تهیه و تولید محصولات غذایی، ثبت اطلاعات و مستندسازی.

اخذ استاندارد HACCP

آزمایشهای میکروبیولوژیک در کاربری این سیستم بهندرت بهعنوان ابزاری برای کنترل نقاط کنترل بحرانی استفاده میشود زیرا به نتیجه رسیدن این دست از آزمایشها زمان زیادی میطلبد. در اغلب موارد، استفاده از آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی و مشاهدات مستقیم و بصری نتایج بهتر و مفیدتری در رابطه با پایش نقاط کنترل بحرانی به دست میدهد. بااینحال، آزمایشهای میکروبیولوژیک برای ارزیابی اثربخشی سیستم HACCP به کار میرود. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

چه کسانی میتوانند از گواهینامه HACCP بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ استاندارد HACCP – صدور HACCP – شرکت HACCP – گواهینامه HACCP – ممیزی HACCP – مستندات HACCP –  HACCP در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی استاندارد HACCP میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.