سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ استاندارد GMP اصول محصول خوب

سلامت مهمترین داشته هر انسان و بزرگترین چالش بینالمللی محسوب میشود. هر چیزی که سلامت افراد را تهدید کنند باید پیشگیری درمان یا کنترل گردد.زیرا  هرگونه مشکل از این دست میتوانند امنیت ملی و سیاسی کشورها و نیز حقوق انسانی را تهدید کرده و ضررهای اقتصادی و اجتماعی زیادی تولید کند. به همین دلیل استانداردهای مربوط به این حوزه بسیار گسترده است و الزامات قانونی بسیاری را شامل میشود.اخذ استاندارد GMP

اخذ استاندارد GMP - صدور GMP - شرکت GMP - گواهینامه GMP - ممیزی GMP - مستندات GMP - GMP در مناقصه

یکی از این موارد، استاندارد «شرایط خوب تولید» یا GMP است که درواقع سیستمی است که تضمین میکند محصولات تولیدشده بهصورت مداوم تولید و بر اساس استانداردهای کیفیت کنترل میشوند. این سیستم بهمنظور به حداقل رساندن موارد خطرسازی است که در طی مراحل تولید محصولات دارویی و بهداشتی ممکن است رخ دهند. ماهیت این موارد خطرساز طوری است که بعد از اتمام مراحل تولید امکان تشخیص آن وجود ندارد. ازاینرو شناسایی و پیشگیری از آنها در حین مراحل تولید اهمیت دارد.

نگاهی اجمالی به استاندارد GMP

GMP توسط سازمان غذا و دارو ایالاتمتحده آمریکا تحت لوای قانون فدرال غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی انتشاریافته است. این مقررات بسیار مهم تولیدکنندگان، متولیان، و شرکتهای بستهبندی دارو، دستگاههای پزشکی، غذا، و خون را موظف میکند تا اقدامات پیشگیرانهای اتخاذ کنند که ضامن سلامت، ایمنی، اثربخشی و بهداشتی بودن محصولاتشان است. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

مواردی که تحت شمول این قانون قرار میگیرند عبارتاند از:

  • ثبت اطلاعات و نگهداری از آنها
  • صلاحیت کارکنان
  • رعایت موارد بهداشتی
  • پاکیزگی
  • ایمنی و سلامت دستگاهها
  • تأیید فرایندها و رویههای موجود
  • رسیدگی به شکایات

GMP یک رویکرد کیفی در تولید است که شرکتها را در کاهش حداکثری یا حذف آلودگیها، اشتباهات و خطاها یاری میرساند. با وجود سیستمی اینچنینی، خریداران و مصرفکنندگان نیز از سلامت و ایمنی محصول خریداریشده مطمئن میشوند. قانون مجازات سختی برای موسسههایی در نظر گرفته است که به هر دلیلی نمیتوانند یا نمیخواهند این قوانین را اجرای نماید در نظر گرفته است.

اخذ استاندارد GMP

چه کسانی میتوانند از استاندارد GMP بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ استاندارد GMP – صدور GMP – شرکت GMP – گواهینامه GMP – ممیزی GMP – مستندات GMP – GMP در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی استاندارد GMP میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.