دریافت ایزو | اخذ گواهینامه ایزو | مشاوره تخصصی گواهینامه ایزو | شرکت های معتبر صادرکننده ایزو | سامانه مشاوره آنلاین استاندارد ایزو در ایران |
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

در دنیای تجارت امروزی، رقابت تنگاتنگی بین شرکتها و سازمانها وجود دارد و کوچکترین امتیازات، میتوانند شرکت را در این گردونه به صدر منتقل کنند. برنده این گردونه، بیشتر مشتری را در چنگ خود گرفته و سود کلانی را نسبت به سایرین به دست میآورد. یکی از مواردی که امتیازها بالا و فرصتهای متنوعی را در اختیار شرکتها قرار میدهد، استانداردهای ایزو است. جهت مشاوره اخذ گواهینامه ایزو با مشاوران ایزوهلپ در ارتباط باشید.

استانداردهای ایزو، توسط سازمان جهانی استاندارد، با همین نام، در کمیتههای تخصصی سازمان تهیه، منتشر و بهروزرسانی میشوند و سند آنها که شامل الزامات، اصول و قوانین عمومی و تخصصی است در اختیار همگان قرار میگیرد. شرکتها برای بهرهمندی از مزایای استانداردها میبایست گواهینامه مربوط به استاندارد موردنظر را اخذ نمایند.

دریافت ایزو | اخذ گواهینامه ایزو | مشاوره تخصصی گواهینامه ایزو | شرکت های معتبر صادرکننده ایزو | سامانه مشاوره آنلاین استاندارد ایزو در ایران |

اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو گرچه کار سادهای به نظر میرسد اما پیچیدگیهای فراوانی دارد.بهطور ساده و مختصر، برای  اخذ گواهینامه ایزو، شرکت میبایست تمام بندهای لازم و ضروری را در ساختار خود عملی نماید. در گام بعدی شرکت خصوصی صادرکننده گواهینامه ایزو را شناسایی کند. این سازمان منتخب، کارشناسی برای ممیزی به شرکت فرستاده و بعد از تأیید او،گواهینامه ایزو صادر میگردد. گرچه این پروسه ساده به نظر میرسد ولی اجرای آن ساده نبوده و بیشتر اوقات سردرگمی سازمانهای کوچک و شرکتها را در پی دارد. اینجاست که شرکت، متقاضی مشاورهایزو میشود تا به کمک مشاور بتواند به هدف خود نائل آید.

مشاور ایزو

برای حلوفصل پیچیدگیهای اجرای ایزو، باید از مشاورهایزو کمک گرفت. در مشاوره گواهینامه ایزو، شخصی بهعنوان مشاور ایزو معرفی میگردد که فردی باتجربه در این زمینه است.این فرد میداند چه مدارکی برای اجرای ایزو لازم بوده و این مدارک چطور باید اجرا گردند. مشاور ایزو ارتباط الزامات استاندارد  را با سازمان مشخص کرده و کمکمیکند شرکت دقیقاً چیزی که استاندارد در نظر دارد را اجرا کند. استفاده از مشاورهایزو سریعترین راه برای اخذ گواهینامههای مربوطه است. به بیات دیگر، مشاور ایزو سیستمهای پایدار را توسعه داده و خدمات مشاوره ایزو برای آموزش، راهنمایی، مستندسازی، اجرا، ممیزی ارائه میدهد.

انتخاب مشاور ایزو

برای اینکه بتوان با هزینه کم و بدون اتلاف مبالغ هنگفت گواهینامه دریافت کرد باید یک مشاور ایزو خوب و باتجربه انتخاب شود. برای انتخاب مشاور ایزو با مشخصات و تواناییهای ذکرشده دقت کنید که مشاور شما مدارک و سوابق زیر را داشته باشد:

  • گواهینامه حسابرسی یا سرپرست اجرایی در زمینه ایزو
  • گواهینامه مدیریت پروژه مانند PMP
  • سابقه کاری بهعنوان حسابرس صدور گواهینامه ایزو

دسترسی های سریع