جمعه, خرداد ۱۲, ۱۴۰۲
خانه استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰

استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰

استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ مدیریت ریسک

«ریسک» فاکتوری همیشه حاضر در هر تجارتی است. زیرا همواره عواملی هستند که توسعه و پیشرفت سازمان را کند کرده و دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده را به تأخیر میاندازند. عدم قطعیت که بر اهداف یک سازمان سایه میافکند، ماحصل این عوامل درونی و بیرونی است که از آن بهعنوان ریسک یاد میکنند. بهواقع باید گفت کهتمام فعالیتهای سازمان، فاکتور ریسک را در خود دارند. شناسایی، ارزیابی و پایش، گامهای اولیهای هستند که سازمان، برای مدیریت ریسکهای موجود برمیدارد.

مدیریت ریسکهای موجود در یک سازمان بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا این موارد تبعات و پیامدهایی منفی بر عملکرد اقتصادی، اعتبار حرفهای سازمان داشته و آثار و نتایج منفی زیستمحیطی، ایمنی و اجتماعی  به بار میآورند. ازاینرو، سازمان بینالمللی استاندارد، در راستای کمک و کارآمد کردن سیستم مدیریت ریسک، و بهینه کردن آن، استاندارد ISO 31000:2018، استاندارد مدیریت ریسک، را تهیه، تنظیم و منتشر کرده است.

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO 31000:2018 

استاندارد ISO 31000:2018، دستورالعملو چهارچوبی ارائه میدهد که به کمک آنها سازمان میتواند ریسکهای موجود را مدیریت نماید. این استاندارد میتواند بر هر سازمانی فارغ از اندازه و عرصه فعالیت آن، اعمال گردد. بهبیاندیگر، استاندارد فوق الذکر، رویکردی عمومی برای مدیریت ریسک در اختیار سازمان قرار میدهد.

استاندارد ISO 31000:2018 را هرزمان، در هر شرکتی و بر روی هر عملکردی در هر سطحی میتوان اعمال نمود و هیچ استثنایی در این رابطه تعریفنشده است. استفاده از این استاندارد احتمال رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده را بیشتر میکند. استاندارد ذکرشده، در شناسایی فرصتها و تهدیدهای موجود و تخصیص منابع برای رفع ریسک موردنظر، به سازمان یاری میرساند. سازمانهایی که از این استاندارد استفاده میکنند میتوانند مدیریت ریسک و سیاستهای خود را در این زمینه با معیارهای بینالمللی مقایسه کرده و بر اساس آن، اقدامات مؤثر و صحیحی برای حل این مشکل اتخاذ کنند

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۳۱۰۰۰ – صدور ایزو ۳۱۰۰۰ – شرکت ایزو ۳۱۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۳۱۰۰۰ – ممیزی ایزو ۳۱۰۰۰ – مستندات ایزو ۳۱۰۰۰ – ایزو ۳۱۰۰۰ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۳۱۰۰۰ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و صدور گواهینامه ایزو

مطالب محبوب!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350