سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو جهت صادرات

در دنیای اقتصادی امروز تغییرات و تحولات بسیار  سریع و چشمگیر است.ازاینرو، هیچ کشوری به تنهائی قادر به تولید تمام نیازهای خود نیست. از این منظر، باید گفت که توسعه و رفاه بدون تجارت با سایر کشورها، آرمانی دور از دست و رؤیایی دستنیافتنی خواهد بود.به همین دلیل گفته میشود که صادرات قلب تپنده اقتصاد کشورهاست و بخش مهمی آن را به خود اختصاص داده و به توسعه و شکوفایی اقتصادی کمک شایانی میکند. بهعلاوه، صادرات، گردونه رقابت را در سطح جهانی داغتر میکند. اخذ گواهینامه ایزو جهت صادرات باعث کیفیت بهتر خدمات و محصولات و برتری نسبت به رقبا شود.

همین امر، باعث میشود که شرکتهای تولید یا سازمانها، مدام کیفیت خود را افزایش دهند تا بتوانند با سایر تولیدکنندگان رقابت نمایند. این مهم، کیفیت محصولات و خدمات را در تجارت جهانی افزایش دهند.صادرات به همچنین باعث کاهش هزینههای تولید بوده و اقتصاد کشورها را متعادل میسازد. در سایه صادرات، منابع انسانی مدام پیشرفت میکنند و خبرهتر میشوند.

کیفیت در صادرات

در کنار مزایایی که صادرات برای اقتصاد و رشد و شکوفایی کشورها دارد، مواردی هستند که باید کنترل گردند. یکی از این موارد کیفیت موارد صادراتی است. هر کشوری تنها و بنا به استانداردهای موجود در قانون خود، اقدام به واردات کالاهایی میکنند. یعنی کالاهای وارداتی باید مطابق با این موارد باشند. ازاینرو، شرکتهای صادرکننده باید این موارد را بهخوبی شناخته و این استانداردها را در تولیدات خود اجرایی نمایند و یا گواهینامههای موردنیاز را تهیه کنند.

بکی از استانداردها معتبر در سطح جهانی، گواهینامهایزو است زیرا ایزو یک استاندارد بینالمللی بوده و در بیشتر کشورها مورداستفاده قرار میگیرد و اعتبار بینالمللی دارد. داشتن گواهینامه ایزو تضمین میکند که صادرکننده استانداردهای جهانی را میداند و رعایت میکند.

گواهینامههای ایزو

هر شرکت صادراتی موظف است استانداردهای زیر را رعایت کرده و گواهینامه معتبر آن را جهت صادرات اخذ نماید: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، گواهینامه سیستم مدیریت زیستمحیطی (ISO 14001)، گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای (OHSAS 18001 ورژن جدید ISO 45001 )،گواهینامه HSE-MS.

گواهینامه ایزو از هر نوعی که ذکر شد، برای صادرات ضروری است اما شایانذکر است که اخذ هرکدام از گواهینامهایزو ذکرشده پایان کار نیست و هر کشور و یا اتحادیهای برای خود استاندارهایی دارد که شرکتهای صادراتی که خواهان استفاده از بازارها و فرصتهای تجاری در این کشورها هستند،  موظفاند آنها را نیز رعایت نمایند. برای مثال اگر شرکتی خواهان صادرات شیلات به اتحادیه اروپا باشد، میبایست گواهینامه EC CODE فرآوردههای شیلاتی را اخذ نماید. اگر کشورهای مبدأ مانند عراق، اسلامی باشند، شرکتها موظف هستند که گواهینامه حلال داشته باشند.


دسترسی های سریع